CEM wypracował zestaw metod badawczych pod nazwą BETTER INSIGHT STRATEGY®. Składa się on z ośmiu specjalnych metod badań marketingowych. Służą one badaniu ośmiu grup podstawowych problemów marketingowych każdego przedsiębiorstwa i instytucji finansowych. Stosowanie tych metod wspomaga tworzenie rzeczywistego Systemu Informacji Marketingowej w przedsiębiorstwie lub instytucji finansowej.

 

Metody systemu Better Insight Strategy®

 1. MONITOR Customer Satisfaction,Trust & Loyalty - Zadowolenie, zaufanie i lojalność klientów
 2. MONITOR Employee Satisfaction,Trust & Loyalty - Zadowolenie, zaufanie i lojalność pracowników, rozumienie przez nich klientów
 3. BRAND IMAGE MASTER Designing brand image and advertising - Projektowanie wizerunku firmy i marki i strategii promowania wizerunku oraz testowanie reklam
 4. BRAND & CUSTOMER VALUE SCAN - Profil wartości marki i konsumentów
 5. BRAND IMAGE TRACKING - Powtarzane badanie skuteczności akcji reklamowych, wpływu reklamy na wizerunek marki
 6. CUSTOMER MIND - Świadomość marki i reklam, postawy wobec marki, intencje zakupu i dowiadywanie się o zmianach pozycji marki w czasie
 7. DESIGNER Product, Package & Price - Projektowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów, opakowań i cen
 8. DEMAND - TWO Sales Forecast - Udział w rynku i prognozowanie popytu i sprzedaży

 

Cechy systemu Better Insight Strategy®

 

Better Insight Strategy® jest systemem narzędzi służących budowaniu mocnych pozycji przedsiębiorstw.

 • Zadowolenie, zaufanie i lojalność klientów jako cel priorytetowy. System Better Insight Strategy® został stworzony po to, by przedsiębiorstwa budowały w jego oparciu systemy informacji marketingowej, służące do wywoływania zadowolenia, zaufania i lojalności klientów do marki (strategia marketing keeps) i wspomagające strategię odbierania klientów konkurencji (radical marketing).
 • Kompletność systemu: System Better Insight Strategy® jest kompletny. Każdemu z ośmiu głównych problemów marketingowych każdego przedsiębiorstwa odpowiada określona metoda badań.
 • Komplementarność i zintegrowanie: System Better Insight Strategy® składa się z metod uzupełniających się i zintegrowanych. Są to metody oparte o jednorodne modele teoretyczne i metodologiczne, stąd możliwość syntetyzowania badań różnych tematycznie i wykonanych w odmiennych okresach czasu.

 

Better Insight Strategy® jest systemem przejrzystym i przyjaznym dla przedsiębiorców i marketerów.

 • Przyjazny dla marketerów i menedżerów: System Better Insight Strategy® jest przyjazny dla marketerów i menedżerów. Raporty z wyników badań przekłada się w jednoznaczny sposób na zalecenia marketingowe, a te są formułowane jako jasno wyodrębniona część raportu.
 • Aktualność wyników i rekomendacji marketingowych: Metody te są tak skonstruowane, by korzystający z wyników badań wykonanych przy ich pomocy mogli być pewni co do aktualności i ważności "tu i teraz".
 • Ekonomiczność: System Better Insight Strategy® jest dostosowany do średnich budżetów na badania marketingowe.

 

Better Insight Strategy® jest narzędziem zharmonizowanym z systemami Total Quality Management, ISO i Customer Relationship Management.

 • System ten został stworzony w taki sposób, by wspomagał stosowanie zasad TQM, ISO i CRM w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody Better Insight Strategy® pozwalają na całościowe i systemowe ujęcie wszystkich czynników procesu produkcji (rzeczowych i ludzkich), promocji i dystrybucji i ich wpływu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.
 • System ten wyróżnia wpływ czynnika ludzkiego, w dwóch wymiarach: wpływ pracowników i wpływ klienta i konsumenta na powodzenie ekonomiczne. Z tego punktu widzenia BeInSt® jest niezbędnym składnikiem TQM, ISO i CRM.

 

Metody Better Insight Strategy® oparte są o wskaźniki o sprawdzonej wartości pod względem ich trafności, rzetelności, prognostyczności i o zasadę wielokrotnego pomiaru:

 • Better Insight Strategy® jest systemem pozwalającym w sposób ciągły pozyskiwać aktualne informacje o otoczeniu zewnętrznym, o sytuacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz o poziomie jego dostosowania się do sytuacji na rynku.